اطلاعات این صفحه

در این صفحه شما می توانید کلاس ها را بر اساس دسته بندی آنها ببینید.  زمانیکه هر دسته را باز کنید تمامی کلاس های آن دسته به ترتیب جدیدترین کلاس به نمایش در می ایند. در ضمن، شما می توانید از طریق صفحه “همه کلاس ها” نیز تمامی کلاس ها را مشاهده کنید و بر اساس شاخص های مورد نظرتان بین آنها جستجو کنید.

کلاس های ریاضی

بهداشت فردی

18
35 دقیقه

کلاس های زبان های خارجی

بهداشت فردی

18
35 دقیقه

کلاس های سلامت

بهداشت فردی

18
35 دقیقه

گروه های سنی

4 تا 6 سال

کلاس هایی که برای بچه های بین سن 4 تا 6 سال آماده شده اند

6 تا 9 سال

کلاس هایی که برای بچه های بین سن 6 تا 9 سال آماده شده اند

3 تا 5سال

کلاس هایی که برای بچه های بین سن 3 تا 5 سال آماده شده اند

5 تا 7 سال

کلاس هایی که برای بچه های بین سن 5 تا 7 سال آماده شده اند