کاوشگران کوچک: سنگ ها، فسیل ها و مواد معدنی

کاوشگران کوچک: سنگ ها، فسیل ها و مواد معدنی

شرح کلاس کاوشگران کوچک در این دوره فراگیران برخی از مجموعه سنگ‌ها و مواد معدنی معلم را مشاهده می کنند، آزمایشات ساده علمی و بازی حدس فسیل انجام می دهند، در بحث‌ها شرکت می کنند و نمایش اسلایدهای آموزشی را مشاهده می کنند. هر کس میتواند سنگ، فسیل یا مواد معدنی خاص خود را...