راهنمای مراکز آموزشی

پیکوتی می تواند در خدمت کلیه مراکز آموزشی قرار گیرد و آنها را در آموزش بچه ها یاری کند.  هر مرکز آموزشی ممکن است کلاس های زیادی داشته باشد اما در کنار آن کلاس ها بخواهد مطالب کوچک زیادی را نیز به بچه ها آموزش دهد و یا آنها را در زمانی که در آن مرکز آموزشی حضور ندارند نیز با مطالب آموزشی مفید سرگرم کند.

نحوه همکاری با مراکز آموزشی

پیکوتی می تواند در خدمت کلیه مراکز آموزشی قرار گیرد و آنها را در آموزش بچه ها یاری کند.  هر مرکز آموزشی ممکن است کلاس های زیادی داشته باشد اما در کنار آن کلاس ها بخواهد مطالب کوچک زیادی را نیز به بچه ها آموزش دهد و یا آنها را در زمانی که در آن مرکز آموزشی حضور ندارند نیز با مطالب آموزشی مفید سرگرم کند.