کلاس های ریاضی

شما تدریس کنید

مراجعین را به اینجا ارجاع دهید

تجربیات را به همکاران آموزش دهید

چطور؟

شما نیازهای بچه ها را بهتر از هر شخص دیگری می شناسید، پس می توانید موضوعات آموزشی مورد نیاز بچه ها را به آنها آموزش دهید و هزینه آن را دریافت کنید

شما می دانید چه تجربیات ارزشمندی را در طول سالهای کاری بدست آورده اید که برای بچه ها مفید خواهد بود، پس می توانید این تجربیات را به آنها آموزش دهید

بهداشت فردی

18
35 دقیقه

جستجوی کلاس